Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

cupcakeofdarkness
4119 80df 390
Reposted fromdivi divi viaframbuesa frambuesa
cupcakeofdarkness
5508 b010 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
cupcakeofdarkness
5165 e7b4 390
Reposted fromevaaristo evaaristo viainsanedreamer insanedreamer
cupcakeofdarkness

Montmartre, Paris.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakuszii kuszii
cupcakeofdarkness
“Sometimes it is the smallest thing that saves us: the weather growing cold, a child's smile, and a cup of excellent coffee.”

— Jonathan Carroll
Reposted frommegwanttea megwanttea viaoutofmyhead outofmyhead
cupcakeofdarkness
4406 e186 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie

June 01 2018

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
8529 70b6 390
Reposted fromenn0 enn0 viainto-black into-black
cupcakeofdarkness
9750 6d82 390
Meetings
cupcakeofdarkness
6662 811a 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaAnnju Annju
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
2859 ad78 390
Reposted fromrudosci rudosci
cupcakeofdarkness
Reposted fromgruetze gruetze viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
0836 82c1 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
3613 75f0 390
Reposted fromsarazation sarazation vialadymartini ladymartini

May 31 2018

cupcakeofdarkness
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
0971 5010 390
Reposted fromtonightless tonightless viaboringsoup boringsoup
cupcakeofdarkness

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl