Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

cupcakeofdarkness
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viaamphetaminelogic amphetaminelogic
cupcakeofdarkness
4938 0966 390
cupcakeofdarkness
Reposted frommrrru mrrru viacocciuella cocciuella
8873 43b9 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viathinkmore thinkmore
cupcakeofdarkness
0282 b092 390
Reposted fromsavatage savatage viaalmostlover almostlover
cupcakeofdarkness
4635 5b1f 390
Reposted fromzciach zciach viaalmostlover almostlover
cupcakeofdarkness

November 07 2018

cupcakeofdarkness
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
1883 1519 390

November 05 2018

cupcakeofdarkness
0038 f3ec 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabukazla bukazla
cupcakeofdarkness
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama

November 04 2018

cupcakeofdarkness
Reposted frombluuu bluuu vialou8 lou8
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
cupcakeofdarkness
7437 edc5 390
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest viaaskman askman
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaeredvareth eredvareth
cupcakeofdarkness
8407 326b 390
Reposted fromslodziak slodziak vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl