Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

cupcakeofdarkness
Reposted fromtulele tulele viasatyra satyra
cupcakeofdarkness
4044 1dde 390
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viaButarou Butarou
cupcakeofdarkness
9286 29ac 390
cupcakeofdarkness
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromkitana kitana
cupcakeofdarkness
6533 5e67 390
Reposted fromkurorori kurorori viamagenno magenno
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
cupcakeofdarkness
A czemu się nie upić
nie przesiedzieć nocy twarzą do księżyca
nie otworzyć serc
jak to czyniono dawniej?
— Gary Snyder
Reposted fromvesania vesania viatysiace-mysli tysiace-mysli
cupcakeofdarkness
3493 60c8 390
cupcakeofdarkness
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
cupcakeofdarkness
1229 d2af 390
cupcakeofdarkness
2242 c51e 390
Reposted fromnazarena nazarena viamy-anxieties my-anxieties
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
0205 d725 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatysiace-mysli tysiace-mysli
cupcakeofdarkness
8994 1b6e 390
cupcakeofdarkness
1149 e082 390
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
cupcakeofdarkness
8249 2cd7 390
Reposted fromoll oll viadramat dramat
cupcakeofdarkness
5931 8a97 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaZurui Zurui
cupcakeofdarkness
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viaiwantmagic iwantmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl