Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
8224 93c5 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaambaje ambaje
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
1057 530d 390
Reposted fromrol rol viaTiffanys Tiffanys
cupcakeofdarkness
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakamykowata kamykowata
cupcakeofdarkness
1581 2ff6 390
cupcakeofdarkness
2215 a16e 390
Reposted fromgosciunew gosciunew viaNathanae Nathanae
cupcakeofdarkness
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viamissyseepy missyseepy
cupcakeofdarkness
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viacoldwater coldwater
cupcakeofdarkness
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialemkove lemkove
cupcakeofdarkness
1201 91e0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
cupcakeofdarkness
8480 9d8d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatransliteracja transliteracja
cupcakeofdarkness
3979 6f91
Reposted fromwaplue waplue viaimperiumromanum imperiumromanum
3913 667f 390

February 23 2017

cupcakeofdarkness
0636 37e3 390
Reposted fromartpseudo artpseudo viaphilomath philomath
7758 93fe 390
cupcakeofdarkness
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatreehill treehill
cupcakeofdarkness
7811 a3ad 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
cupcakeofdarkness
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl