Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

cupcakeofdarkness

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
cupcakeofdarkness
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Anybody who views the world the same at fifty as he did at twenty has wasted thirty years of his life.
— Muhammad Ali
Reposted fromGrawlyx Grawlyx vianazarena nazarena
cupcakeofdarkness
6688 3752 390
Reposted fromhare hare viashitsuri shitsuri
cupcakeofdarkness
6884 8293 390
Reposted fromfascinated fascinated viapoziomki poziomki
cupcakeofdarkness
6159 1ace 390
Reposted fromhagis hagis viafrique frique
cupcakeofdarkness
5315 3a55 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viafallingsky fallingsky

May 18 2018

cupcakeofdarkness
9060 d48c 390
Reposted fromverronique verronique viainto-black into-black
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
6300 de92 390
cupcakeofdarkness
7827 2974 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaamphetaminelogic amphetaminelogic
cupcakeofdarkness
7525 e6dd 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viadotmariusz dotmariusz
cupcakeofdarkness

May 17 2018

cupcakeofdarkness
3331 7953 390
cupcakeofdarkness
9545 3762 390

May 15 2018

cupcakeofdarkness
4409 a867 390
cupcakeofdarkness
5972 914f 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl