Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

cupcakeofdarkness
5784 77dc 390
Reposted fromnyaako nyaako viaaniuszka aniuszka
cupcakeofdarkness
4867 be40 390
Reposted frommyrla myrla viaszmay szmay
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka viainspirations inspirations
cupcakeofdarkness
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viapomoor pomoor

May 25 2017

cupcakeofdarkness
2895 aeef 390
cupcakeofdarkness
0410 c14c 390
Reposted fromvandalize vandalize viablackcat blackcat
cupcakeofdarkness
Reposted fromFlau Flau viawrite-url-here write-url-here

May 24 2017

cupcakeofdarkness
7643 a1fe 390
4117 e350 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaCarridwen Carridwen
4457 27a0 390
4160 1e8c 390

May 19 2017

5883 0041 390
Reposted frommishonne mishonne viaCarridwen Carridwen
4117 e350 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaCarridwen Carridwen

May 14 2017

cupcakeofdarkness
7182 ad2c 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaribsyss ribsyss
cupcakeofdarkness
5931 2f20 390
Reposted fromla-lu la-lu vialadymartini ladymartini

May 10 2017

cupcakeofdarkness

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki
2710 b859 390
Reposted fromsokkaswift sokkaswift viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl